Kim jesteśmy?

Powstanie i początek działalności

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki Wojskowej
Akademii Technicznej zostało założone z inicjatywy późniejszego Opiekuna Koła –
dr Wiesława Śmiałka – adiunkta Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.
Statut KNBN WAT, po wielu konsultacjach z Działem Spraw Studenckich oraz pozytywnej rekomendacji przez Dział Prawny WAT, został zatwierdzony w dniu 21 kwietnia 2011 r. Tego samego dnia, w odpowiedzi na podanie o rejestrację KNBN WAT z dnia 12 kwietnia, Rektor WAT wydał decyzję o oficjalnym zarejestrowaniu Koła, czego wyrazem był wpis do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich Wojskowej Akademii Technicznej.

Założyciele KNBN WAT chcieli poprzez swoją działalność poszerzać wiedzę
w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, w tym zwrócić szczególną uwagę na wielopłaszczyznowość bezpieczeństwa i różnorodność jego uwarunkowania.
Sposobem na rozwijanie zainteresowań jego członków są wizyty w siedzibach różnorodnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, jak również organizacja spotkań, debat, wykładów, warsztatów i konferencji naukowych. Nadrzędnym celem jest aktywne zaangażowanie studentów w procesie pracy zespołowej, dzięki której możliwe jest przełożenie unikalnych doświadczeń każdego z nich na percepcję szans, wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, jak również stwarzanie możliwości do wykorzystania w praktyce oraz skonfrontowania z rzeczywistością wiedzy zdobytej na studiach.


Statutowe zadania Koła

 1. Udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 2. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w realizacji zadań zwierzonych na rzecz obronności państwa;
 3. Podejmowanie współpracy z kołami naukowymi innych uczelni w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Koło liczy na wsparcie przełożonych i współpracę
  z zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa narodowego.

Cele KNBN

 • Pogłębianie zakresu wiedzy i umiejętności Członków Koła;
 • Promocja studentów Uczelni;
 • Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;
 • Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych Członków Koła;
 • Samokształcenie studentów w zakresie bezpieczeństwa narodowego;
 • Ułatwienie realizacji projektów przejściowych i prac dyplomowych;
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele
  i zadania;
 • Współuczestnictwo w planach badawczych Instytutu Organizacji i Zarządzania WAT.
Reklamy