Regulamin

Regulamin Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT

§1
Postanowienia ogólne

1. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, zwane dalej Kołem działa na podstawie:
1) art. 204 i 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym –
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami);
2) § 9 Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego,
3) Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,
4) Regulaminu Studiów Wyższych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 45/III/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.
5) postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Koła jest Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (zwanej dalej WAT), mieszczący się przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.
3. Koło prowadząc swoją działalność regulaminową może posługiwać się:
1) skrótami swojej nazwy- Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT
oraz KNBN WAT,
2) znakiem graficznym.
4. Koło nie posiada osobowości prawnej.
5. Koło musi posiadać minimum 3 członków.

§2
Cele i zadania Koła

1. Do celów Koła należy w szczególności:
1) pogłębianie zakresu wiedzy i umiejętności Członków Koła;
2) promocja studentów WAT;
3) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;
4) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych Członków Koła;
5) samokształcenie studentów z zakresu bezpieczeństwa narodowego;
6) ułatwienie realizacji projektów przejściowych i prac dyplomowych;
7) BO UST.2pkt.10
8) współuczestnictwo w pracach badawczych WAT.

2. Koło realizuje cele, o których mowa w ust. 1 w szczególności poprzez:
1) organizowanie regularnych spotkań w ramach działalności Sekcji Koła, o których mowa w §5,
2) promocję problematyki naukowej na spotkaniach organizowanych przez WAT,
3) organizowanie spotkań i wykładów dotyczących działalności Koła,
4) wyjazdy dydaktyczno- naukowe Koła,
5) organizowanie seminariów, posiedzeń naukowych i dyskusyjnych oraz konferencji naukowych i dydaktycznych,
6) wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje i spotkania przygotowywane przez inne organizacje naukowe,
7) organizowanie i udział w obozach naukowych,
8) wydawanie informatorów i broszur z dziedziny bezpieczeństwa narodowego,
9) prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej, kont na portalach społecznościowych i tablic ogłoszeniowych,
10) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami studenckimi,
11) prezentowanie osiągnięć Koła i WAT na forum krajowym i międzynarodowym.

§3
Członkostwo w Kole

1. Członkiem Koła może być:
1) każdy student WAT, który jest zainteresowany tematyką bezpieczeństwa narodowego, wyrazi chęć przynależności do Koła i zostanie przyjęty w trybie, o którym mowa w ust.2
2) doktorant WAT, który jest zainteresowany działalnością w Kole i zostanie przyjęty w trybie, o którym mowa w ust.2.
2. Nabycie członkostwa następuje po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego, którego sposób przeprowadzenia co roku określa w uchwale Zarząd Koła oraz na podstawie wypełnienia deklaracji członkowskiej, której wzór określa Zarząd Koła.
3. Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Koła podejmuje Zarząd Koła.
4. Odmowa przyjęcia w poczet Członków Koła musi być uzasadniona na piśmie i przekazana zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do Zarządu Koła oraz Opiekuna Koła w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji o odmowie.
5. Członkowie Koła mają prawo do:
1) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących własnością Koła, które zostały pozostawione do jego dyspozycji;
2) odwoływania się od uchwał Zarządu do Opiekuna Koła oraz Walnego Zgromadzenia Członków;
3) uczestniczenia w pracach programowych prowadzonych przez Koło i we wszystkich przedsięwzięciach Koła zgodnie z obowiązującymi zasadami;
4) zgłaszanie wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
5) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Koło;
6) wybierania i bycia wybieranym do władz Koła;
7) zgłaszania wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
6. Do obowiązków Członka Koła należy w szczególności:
1) aktywne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Koło, zebraniach i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi oraz w badaniach realizowanych przez Koło;
2) czynne uczestnictwo w przygotowaniu co najmniej jednego wydarzenia w ciągu semestru roku akademickiego;
3) przynależność do jednej Sekcji, o której mowa w §5 ust. 1 oraz aktywne uczestnictwo w jej działalności;
4) dbanie o dobre imię Koła oraz popularyzowanie jego idei;
5) przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad molarnych i obyczajowych;
6) przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał i wytycznych Władz Koła, o których mowa w §4 ust. 1.
7. Utrata Członkostwa następuje w przypadku:
1) złożenia przez Członka Koła pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2) wykluczenia uchwałą Zarządu Koła;
3) utraty statusu studenta;
4) śmierci Członka Koła.
8. Podstawą do wykluczenia Członkostwa w Kole jest:
1) długotrwałe i notoryczne nie wywiązywanie się z przyjętych wobec Koła zobowiązań;
2) prowadzenia działalności sprzecznej z Regulaminem Koła oraz uchwałami władz Koła;
3) narażanie dobrego imienia Koła.
9. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Koła Członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni kalendarzowych od wydania uchwały.

§4
Władze Koła

1. Władzami Koła są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd.
2. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków.
3. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy Członkowie Koła.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Zarząd,
2) powoływanie Sekcji Koła , o których mowa w §5 ust.1 za zgodą Opiekuna Koła;
3) wybieranie i odwoływanie Opiekuna Koła, w trybie określonym w ust. 26,
4) powoływanie Opiekunów Merytorycznych Sekcji, o których mowa w §5 ust.7 spośród kandydatów przedstawionych przez Opiekuna Koła,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
6) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
7) odwoływanie Członków Zarządu za zgodą Opiekuna Koła,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Koła,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła,
10) przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
11) uchwalanie i zmiana Regulaminu,
12) podejmowanie innych istotnych decyzji dotyczących działalności Koła lub mających wpływ na interes Koła.
5. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków Koła. Podczas głosowania, każdemu Członkowi Koła przysługuje jeden głos.
6. Zarząd ma obowiązek stawić się w pełnym składzie na każdym Walnym Zgromadzeniu Członków. Nieobecność może być usprawiedliwiona zaistnieniem sytuacji losowej.
7. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej co najmniej raz w semestrze. Zawiadomienie o miejscu i terminie następuje co najmniej 7 dni kalendarzowych przed datą posiedzenia.
8. Zarząd:
1) jest organem wykonawczym Koła,
2) kieruje jego bieżącą działalnością,
3) reprezentuje je wobec władz WAT.
9. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy:
1) opracowanie w porozumieniu z Opiekunem Koła programów działania Koła;
2) prowadzenie dokumentacji i rachunkowości Koła;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
4) składanie Rektorowi WAT sprawozdań z działalności Koła oraz rozliczenia z otrzymanych środków finansowych;
5) dokonywanie rejestracji członków Koła oraz ich wykreślania w przypadku utraty członkostwa;
6) powoływanie kierowników poszczególnych przedsięwzięć oraz weryfikacja ich uczestników;
7) nadzorowanie działalności Sekcji Koła, o których mowa w §5;
8) właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt i urządzenia niezbędne w trakcie pracy Koła.
10. Zarząd Koła składa się z:
1) Przewodniczącego;
2) Zastępcy Przewodniczącego;
3) Sekretarza;
4) Skarbnika;
5) Pełnomocnika Zarządu ds. Marketingu.
11. Członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
12. Przewodniczący jest wybierany przez Zarząd spośród swoich Członków. Funkcje, o których mowa w ust. 10 pkt. 2-5 przydziela pozostałym Członkom Zarządu Przewodniczący.
13. Czynne i bierne prawo wyboru Zarządu Koła mają wyłącznie Członkowie Koła.
14. W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu organizowane jest dodatkowe zebranie wyborcze w czasie trwania kadencji. Kadencja Członka Zarządu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem kadencji pozostałych członków Zarządu.
15. Członka Zarządu Koła można odwołać, gdy:
1) długotrwale nie wywiązuje się z obowiązków Członka Zarządu Koła;
2) prowadzi działalność sprzeczną z celami Koła;
3) nie bierze aktywnego udziału w pracach Zarządu;
4) działa na szkodę Koła.
16. Członka Zarządu Koła odwołuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
17. Uchwały Zarządu Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech Członków Zarządu. Rektor ma prawo uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarządu, gdy jest niezgodna z przepisami prawa, statutem uczelni, lub niniejszym Regulaminem.
18. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok od momentu powołania przez Walne Zgromadzenie Członków.
19. Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego Koła należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Koła;
2) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
3) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;
4) prowadzenie korespondencji Koła;
5) występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach;
6) podział kompetencji i obowiązków pomiędzy Członków Zarządu.
20. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji Przewodniczącego pod jego nieobecność;
2) bieżące wspomaganie Przewodniczącego w pełnionych obowiązkach.
21. Do zadań Sekretarza Koła należy w szczególności:
1) sporządzanie sprawozdań ze wszystkich spotkań Koła;
2) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Koła;
3) sporządzanie list obecności członków Koła na wydarzeniach organizowanych przez Koło;
4) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
5) gromadzenie dokumentacji o której mowa w pkt. 1-4.
22. Do zadań Skarbnika Koła należy w szczególności:
1) rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła Naukowego;
2) gromadzenie dokumentacji związanej z wydatkami Koła;
3) współpraca z Kwesturą WAT.
23. Do zadań Pełnomocnika Zarządu ds. Marketingu należy w szczególności:
1) promocja wydarzeń organizowanych przez Koło w obrębie uczelni i poza nią;
2) informowanie członków Koła o terminach zebrań Koła;
3) koordynacja rekrutacji członków na wyjścia oraz spotkania Koła;
4) prowadzenie strony internetowej Koła oraz profili w portalach społecznościowych.
24. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:
1) upływu kadencji,
2) utraty członkostwa,
3) odwołania Członka.
25. Opiekun Koła:
1) musi być pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Organizacji i Zarządzania WAT reprezentuje interesy Koła przed Władzami uczelni oraz poza uczelnią;
2) merytorycznie wspomaga Koło w doborze tematyki realizowanej przez Koło;
3) zatwierdza wydatki przeznaczone na realizację celów Koła;
4) wskazuje kandydatów na Opiekunów Merytorycznych Sekcji, o których mowa w §5 ust.7;
5) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Koła oraz na Walnym Zebraniu Członków (bez prawa głosu).
26. Opiekun Koła jest wybierany i odwoływany na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Koła w głosowaniu tajnym.

§5
Sekcje

1. W ramach Koła działają cztery Sekcje:
1) Sekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Sekcja Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
3) Sekcja Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa;
4) Sekcja Wsparcia Informacyjno-Logistycznego.
2. Sekcje zajmują się przygotowywaniem i realizacją wydarzeń realizując cele Koła.
3. Na czele każdej z Sekcji stoi Przewodniczący Sekcji, który jest powoływany przez Zarząd spośród Członków Koła przynależących do danej Sekcji.
4. Członek Zarządu może pełnić obowiązki Przewodniczącego Sekcji.
5. Przewodniczący Sekcji:
1) organizuje prace Sekcji i kieruje nimi;
2) jest odpowiedzialny za kontakt z Opiekunem Merytorycznym Sekcji.
6. Opiekun Merytoryczny Sekcji:
1) jest organem doradczym Sekcji;
2) ma status pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Organizacji i Zarządzania WAT;
3) merytorycznie wspomaga Sekcję w doborze tematyki realizowanej przez Sekcję;
4) może uczestniczyć w spotkaniach Sekcji, posiedzeniach Zarządu Koła, oraz na Walnym Zebraniu Członków, jednakże bez prawa głosu.
7. Wyboru Opiekunów Merytorycznych Sekcji dokonuje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków spośród kandydatów przedstawionych przez Opiekuna Koła bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Koła w głosowaniu tajnym.

§6
Finanse Koła

1. Środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami Koła, o których mowa w §2.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Koła ustala w formie uchwały Zarząd, w porozumieniu z Opiekunem Koła.
3. Źródłem finansowania działalności Koła są:
1) kwoty przeznaczane corocznie na działalność Koła przez organy uczelni;
2) środki finansowe pochodzące od instytucji, sponsorów, osób fizycznych oraz sympatyków Koła;
3) środki finansowe, o których mowa w pkt. 2, winny wpływać na konto przychodowe Samorządu Studenckiego WAT, na podstawie podpisanego porozumienia lub umowy.

§7
Tryb uchwalania Regulaminu Koła i jego zmiany

1. Regulamin Koła uchwalany jest na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§8
Rozwiązanie Koła

1. Koło może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Senat uczelni, na wniosek Rektora, może rozwiązać Koło, jeżeli w jego działalności rażąco lub uporczywie naruszane są przepisy ustawowe, Statut WAT lub Regulamin Koła.

§9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy zawarte w aktach prawnych wymienionych w §1 ust. 1
2. W przypadku rozwiązania Koła jego majątek i dokumentacja przechodzi na własność Instytutu Organizacji i Zarządzania WAT albo jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą po uchwalenia go przez Walne Zgromadzenia Członków Koła.

Reklamy
%d blogerów lubi to: